Oturum Aç  |  Hesap Aç
 
 
 
 
  
 
Umre Rehberi

Hac ve Umre Rehberi İndir PDF


Umre kelimesi, ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Dini bir terim olarak umre, "Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe'yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa'y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktan" ibarettir.

Umrenin iki farzı vardır: İhram ve tavaf. Bunlardan ihram şart; tavaf, rükündür. Vacipleri ise sa'y ile tıraş olup ihramdan çıkmaktır. Ömürde bir defa umre yapmak sünnettir.

Umrenin pek çok fazileti vardır. Özellikle Ramazan ayında yapılan umrenin sevabı pek çoktur.

Hz. Peygamber umre hakkında şöyle buyurmaktadır:
"Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler"
"Ramazanda yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına denktir."


Umre için belirli bir zaman yoktur. Her zaman yapılabilir. Ancak, Arefe günü sabahından bayramın dördüncü günü akşamına kadar yapılması mekruh görülmüştür.

Umre yapmak isteyenler, gerekli hazırlıkları yaptıktan ve iki rek’at ihram namazı kıldıktan sonra, "Allah'ım! Senin rızan için umre yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle." diye niyet edip "telbiye" söyleyerek ihrama girerler. Bu şekilde ihrama girdikten sonra Kâbe'yi usulüne göre tavaf ederler. Nihayet Safa ile Merve arasında sa'y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarlar. Böylece umre tamamlanmış olur.

HACLA FARKLARI
 • Umre'nin belirli bir vakti yoktur.
 • Umre'nin Arafat ve Müzdelife vakfeleri yoktur.
 • Umre'de Cem-i Takdim ve Cem-i Tehir yoktur.
 • Umre'de şeytan taşlama yoktur.
 • Umre'de Kudüm Tavafı ve Veda Tavafı yoktur.
 • Umre'de kurban kesmek yoktur.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • Helal para temin etmeli, alacaklarını almalı, borçlarını ödemelidir. Bu mümkün değilse yazı ile tevsik etmelidir.
 • Aile efradı, hısım ve akrabaları ile helalleşmelidir.
 • Aşırıya kaçmadan yol hazırlığı yapmalıdır.
 • Güneşin altında fazla dolaşmamalıdır.
 • Otellerde soğutucular gereksiz ve uygunsuz kullanılmamalıdır.
 • Yağlı yemeklerden ve dışarıda satılan yemeklerden kaçınmalıdır.
 • Buzlu su ve içeceklerden içmemelidir. Kusurlu insanları affetmelidir.
 • Elbiselerin beyaz ve pamuklu olmasına dikkat edilmelidir.
 • Lüzumsuz alışverişlerle vakit geçirmemelidir. Malayani hareket ve davranıştan kaçınmalıdır.


HAC
UMRE
Umre’nin hükmü
Umre ne zaman yapılır?
Umre’nin ibadetleri
Umre’nin rüknü
Umre’nin vacipleri
Umre’nin şartları
Umre’nin ifsad olması
Umre için ihrama girme yeri
TELBİYE
TEKBİR
TEHLİL
KADINLARIN DURUMU
UMRE NASIL YAPILIR?
İHRAMA GİRİŞ
KABE’Yİ TAVAF
Hacer-i Esved'i istilâmda okunan duâ
Tavaf 1. Şavt Duâsı
Tavaf 2. Şavt Duâsı
Tavaf 3. Şavt Duâsı
Tavaf 4. Şavt Duâsı
Tavaf 5. Şavt Duâsı
Tavaf 6. Şavt Duâsı
Tavaf 7. Şavt Duâsı
TAVAF NAMAZI
SAFA MERVE ARASINDA SAY YAPMAK
Sa'yin 1. Şavt Duâsı
Sa`yin 2. Şavt Duâsı
Sa'yin 3. Şavt Duâsı
Sa’yin 4. Şavt Duâsı
Sa'yin 5. Şavt Duâsı
Sa'yin 6. Şavt Duâsı
Sa'yin 7. Şavt Duâsı
MEKKE ZiYARET YERLERi
MEDiNE-İ MÜNEVVERE ZiYARET YERLERi
TAVAF ve SA’Y KROKİSİ
KABE’NİN BÖLÜMLERİ
EFENDİMİZİN SABAH ve AKŞAM OKUDUĞU DUA

HAC
İslam'ın temel şartlarından biri de Hac ibadetidir. Bu kutsi ibadetin yeri ise kutsal beldelerdir. Yeryüzünde sayıları 2 milyara yaklaşan müslümanlardan hacca niyet edenler, mevsimi geldiğinde, denizlere akan nehirler misali Mekke ve Medine'ye doğru akıp giderler. Hac, Allah'a doğru yönelme hareketidir. İbadetler arasında en sembolik olanı hac'dır. O, inananların bir güç gösterisidir. Birlikte hareket etmekten çıkan sonuç; benlikten sıyrılıp, bizliğe yani birlikteliğe geçiştir. Hac ve Umre, mü'minler için, uluslararası bir buluşma yeridir. Kutsal beldede sayısız ülkelerden gelen, farklı dilleri konuşan, hatta farklı renklerdeki mü'minlerin birbirlerine kardeşçe ve dostça bakışları ile bir kardeşlik yaşanır. Bu farklı kültürlerin İslam kardeşliğinde nasıl kaynaştığını izah etmek ise güçtür. Bu duygu, Cenab-ı Hakkın o mukaddes yolcuların gönüllerine ektiği sevgi tohumuyla yeşerir. Bu yolculuk, dünyanın her tarafından dili, ırkı, rengi ve ülkesi farklı insanların koşup gelerek, "Lebbeyk Allahümme Lebbeyk" nidalarıyla Kabe etrafında kenetlenerek, tek dilden ve tek gönülden Cenab-ı Hakk'a teslimiyetleridir. Hac, birlikte yaşamanın, birlikte düşünmenin, birlikte koşmanın ve birlikte yürümenin ibadetleşmiş bir görüntüsüdür. Bu yüzden Hac, sadece yaşlılar için değil, şartları tahakkuk eden mü'minler için emredilmiştir.
Hacc'ın farziyyeti ile ilgili Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:
"Şüphesiz, alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak, insanlar için kurulan ilk ev (mabet) Mekke'de Kâbe'dir. Orada apaçık nişâneler; (ayrıca) Hz. İbrâ-him'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır."
(Ali İmran: 96/97)

Umre Fiyatları

Hz. Peygamberimiz; "Yola ancak şu üç mescidi ziyaret için çıkılır. Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve benim Mescidim" buyurmuşlardır.
Dolayısıyla bu mescitler, yeryüzünün en çok ziyaret edilen müstesna mekanlarıdır. İnsanlar bu yerlere ulaşmak için büyük fedakarlıklara katlanarak, uzun yollar aşarak, dünyanın her bir köşesinden, koşup gelmektedirler. Hac, kendinden Allah'a doğru hareket, insanlık tarihinin köklerine seyahat etmektir.
Allah'u Teala, insanlığa anlatacağı şeyleri Hac'da toplamış, bu ibadetin ifası anında, insanlığın alması gereken mesajları tatbiki olarak kullarma göstermek istemiştir.
Genel olarak Hac; insanın Allah'a doğru bir seferidir. Bu duygu ve sorumluluk bilinci içerisinde yola çıkan hacı adayı elbetteki yaptığı ibadetin önemine vakıf olacaktır. Her hac mevsimi geldiğinde, orayı gören mü'minlerin gönlündeki Kabe sevgisi yeniden coşar. Çünkü Hac, mahşerin bir provasıdır.
“İnsanlara Haccı ilân et, gerek yaya olarak, gerekse uzak yollardan develer üzerinde sana gelsinler." (Hacc: 27) emri, Mü'minlerin gönüllerinde yol bulmuş, seyahat ve yolculuklar o istikamete yön tutmuştur.
Hac, turistik bir seyahat değildir. O gönül özlemidir. Hasret gidermedir. Sabrın ölçülmesidir. Bütün sıkıntılara katlanmadır Aynı zamanda, tevbe yolculuğudur. Çünkü, milyonluk kitle harekete geçer, tekbirlerle vadiler inler. Hac, sıhhati ve mali imkanları yeterli müslümanların ömürlerinde bir defa yerine getirmeleri farz kılınmış bir ibadettir.
Yaklaşık dört bin seneye uzanan bir geçmişi olan Hac ibadeti, Hz. İbrahim (A.S.) ve oğlu Hz. İsmail (A.S.) Peygamberlerin döneminde başlamıştır. İnsanların yöneldiği Mekke ve Medine, her zaman kutsal bir merkez olma özelliğini korumuştur. Hac, ferdi değil, kollektif bir ibadettir. Beş vakit namaz günlük, Cuma haftalık, Hac yıllık kongre gibidir. Hac'da islâm'ın bütün meseleleri, dünya müslümanlarının katılımıyla, azami derecede geniş olarak görüşülür, tartışılır ve karara bağlanır. Kolay kolay bir araya gelmeleri mümkün olmayan dünya müslümanlarının temsilcileri, tarihi çok önceden tespit edilmiş, geciktirilmesi veya öne alınması mümkün olmayan bir zamanda, yılda bir kez bir araya gelir, memleketlerinden haberler getirir, gelişmeleri anlatır, dert ve meselelerini dile getirir, karşılıklı danışmalarda bulunup, ortak kararlar alırlar. Hac, aynı zamanda bir toplantı yeri olduğundan, Kâbe ve çevresi de, bir emniyet ve dokunulmazlık bölgesi haline getirilmiştir. Şartlarına riayet edilerek samimi bir şekilde ifa edilen Hac, müslümanı günahlardan arındırır.
Hadis-i şerifte; "Makbul olan bir Haccın karşılığı ise ancak cennettir." buyurulmuştur. Cenneti kazanma ümidi içinde yapılan hac ibadetinde, bütün insanların bir gaye uğruna aynı potada eriyerek, rollerini çok iyi yapmaları, yani hac ibadetini eksiksiz yerine getirmeleri beklenir.

Umre Turları

UMRE
Umre; sözlükte, ziyaret manasındadır.
Şer-i ıstılahta; Beytullah'ı (Kabe'yi) hususi olarak ziyaret etmek demektir.
Umre'nin hükmü: Her insan üzerine ömürde bir defa olmak üzere sünnettir.
Umre'ye; "Hacc-ı asgar" yani "Küçük Hac" da denilir.
Umre ne zaman yapılır?
Umre yapmak için belli bir vakit yoktur. Senenin her ayında ve bütün günlerinde yapılır. Arefe günü ile Kurban bayramı günlerinde Umre yapılmaz; mekruhtur. Mekkelilerin ve Mekkeli sayılanların, üzerlerine farz olan Haccı yapacakları yıl içindeki Hac ayları içinde Umre yapamazlar. Ramazan ayı içinde bol bol Umre yaparlar. Resülullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Ramazan-ı Şerifte yapılan bir Umre, benimle birlikte yapılmış Hactır" buyurmuşlardır. Bu müjdeyi alan mü'minler, özellikle Ramazan ayı içinde Umre yapmaya gayret ederler. İki Cihan Efendisi Habibimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile birlikte Hac yapabilmeyi kim istemez ki! Bu sebepledir ki, Ramazan ayı içinde Mekke ve Medine haremleri Hac mevsimindeki kalabalığı yaşar. İftarını Kâbe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mudahhara'da Allah için bir yudum su ile de olsa, bir oruçluya iftar ettirmek ne güzel bir nimet ve ne büyük bir nasiptir. Ramazan ayında umre yapmak en büyük kazançtır.

Umre'nin ibadetleri: İhramlı olarak Kâbe'yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa'y yapmak ve traş olmak.
Umre'nin rüknü: Umre'nin rüknü; Kâbe'yi tavaf etmektir.
Umre'nin vacibleri:
1- Safa ile Merve arasında sa'y etmek.
2- Traş olmak veya saçlarını kısaltmak.
Umre'nin şartları:
1- İhrama Mikat denilen yerlerde girmek.
2- İhramlıya yasak olan şeyleri terketmek.
3- Tavafta abdestli olmak ve avret yerlerini örtmek.
4- Hacer-ül Esved'ten başlayıp Beyt'i sola alarak tavaf etmek.
5- Tavafı Hatim'in dışında yapmak.
6- Her tavaftan sonra iki rekât tavaf namazı kılmak.
Umre’nin ifsad olması:
Umrenin şartı olan tavafı (en az vacib olan dört şavtı) yapmazsa Umre fasit olur. Bir kimse tavaf ve sa'y yapıp traş olarak ihramdan çıkmadan eşi ile münasebete girerse Umre fasit olur. Umresi fasit olan kimsenin bu Umreyi kaza etmesi vaciptir. Hanefi ve Hanbeli mezheplerine göre; bir koyun kurbanı vacib olur.
Umre için ihrama girme yeri:
Mekke dışından gelenler, Umre için ihrama farz Hac için ihrama girilen yerler olan mekanlarda yani Mikatlarda girerler. Mekke halkı ile Mekke'de bulunanların mikatı, Harem dışında; "Hıll" adı verilen yerlerdir. Bu mekânlar; TEN'İM.. CİRÂNE ve Arafat'taki NEMİRE Mescidi'dir. Mekke'de bulunanlar buralarda ihrama girer ve Umre yaparlar.

TELBİYE
Umre yapmak için ihrama giren kimse, iki rekât ihram namazı kılar ve üç kere TELBİYE getirir.

"Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde, ven-ni'mete leke vel-mülk: la şerikelek."
Türkçe Anlamı: "Buyur Allah'ım buyur! Fermanına uyup geldim.(Üç Kere) Senin hiçbir ortağın yoktur. Şüphesiz; hamd, nimet ve mülk sana aittir. Senin hiçbir ortağın yoktur."
Bir kimse, niyet ederek telbiye getirince ihrama girmiş olur. Artık o kimse için ihram yasakları başlamıştır.

Telbiye; yolda; iniş çıkışlarda, yol arkadaşlarıyla karşılaşmalarda, namazların ardından tekrarlanır ve zaman zaman ses yükseltilir. Kadınlar seslerini yükseltmezler. Telbiyenin arkasından Salâtü Selâmlar okunur. Salâtü Selam da sesi alçaltmak gerekir. Umre yapan kimse, Beyt'i tavaf etmeye başlayınca telbiyeyi keser.
Telbiye; Allah-ü Azimüş-şan'ın, İbrahim Aleyhisselâm vasıtasıyla kullarını Beytullah'ı tavafa davet eden fermanına uyarak, Beyt-i Şerif'i tavafa ve ziyarete gelmek ve bu gelişi, dil ile de ikrar etmektir. Muhakkak ve Allah'ımız, bu gelişi ve bu sözü sınayacak ve imtihana tabi tutacaktır.
İmtihan; gazab ve şehvetten, Allah'tan başka şeylerin sevgisini kalbe koymak; bu zevk ve lezzetlere meyletmekten olacaktır. Dikkat!..

TEKBİR
Tekbir;
Cenab-ı Hakk'ın azamet ve kudretini, varlık ve birliğini, hamd edilmeye layık yegane kudret olduğunu ifade eden en güzel bir zikirdir.

Tekbir şudur:"Allahü ekber, Allahü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allahü ekber ve lillahi'l hamd."
Türkçe’si: "Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür ve Hamd O'na mahsustur.“

TEHLİL
Telbiye'den sonra, Tekbirle birlikte getirilen Tehlil ,en güzel zikirdir."Lâ ilâhe illallâhü vahdelutı lâ şerike leh. Lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadir."
Türkçe'si: "Allah'tan başka ibadet edilecek ve emirleri tutulacak hiçbir ilâh yoktur. O Bir'dir. Hiçbir ortağı yoktur. Bütün varlıklar O'nundur. Hamd de yalnız O'na aittir. O her şeye gücü yetendir."

KADINLARIN DURUMU
Kadınlar aynen erkekler gibi hareket ederler. Erkeklerden farklı olan durumları ise şunlardır:
1- İhramlı iken, kendilerine ait her çeşit dikişli elbiseyi giyebilirler.
2- İhramda başlarını örter, yalnız yüzlerini açarlar.
3- İhramlı iken, ellerine eldiven, ayaklarına mest giyebilirler.
4- Telbiye getirirken seslerini yükseltmezler.
5- Tavafta, Remel ve Iztıba yapmazlar.
6- Sa'yde ve iki yeşil direk arasında hızlandırılmış adımlarla yürümezler.
7- İhramdan çıkarken, saçlarının ucundan biraz keserler.
8- Erkekler kalabalık iken, Hacer-i Esved'i öpmek veya el sürmek için uğraşmaz; uzaktan işaretle selâmlayıp geçerler.
9- Âdet hallerinde dahi normal gusl edip abdest alarak Mikat'ta ihrama girerler.

UMRE NASIL YAPILIR? UMRE TURLARI
Önce tam bir temizlik yapılır. Tırnaklar kesilir, koltuk ve kasık traşı yapılarak vücut temizlenir. Boy abdesti veya normal abdest alınır. Bu işlem, temizlenmek gayesiyle yapıldığı için, hayızlı ve nifaslı kadınlar da bunu yaparlar.
İhrama Mikat'ta girilir:
Önce Mekke'ye gidenler; Cidde Harem sınırlarına dahil olduğu için, uçağa binerken veya uçakta ihrama girer. Önce Medine'ye gidenler ihrama girmezler. Mekke'ye giderken, evde veya Medine-i Münevver'e çıkışında, Zülhüleyfe'de ihram giyerler.
Erkekler başı açık, ayakları çıplak olup, dikişsiz terlik, takunya giyer. Beline para kemeri bağlayabilir; dikişli kemere fetva verilmiştir.

Kadınlar elbiselerini çıkarmazlar, baş ve ayaklarını açık bulundurmaz; yalnız yüzleri açık kalır. Bundan sonra iki rekât ihram namazı kılınır. Bu namaz kerâhat vakitlerinde kılınmamalıdır. Hayız ve nifaslı kadınlar Harem-i Şerif'e ve tavafa girmezler.
İHRAMA GİRİŞ
Umre yapmaya niyet eden bir kimse mümkünse gusül abdesti alır. Bütün elbise ve iç çamaşırlarnı çıkartarak, iki parçadan oluşan ihramı kuşanır. İhram Namazı'na niyet ederek iki rekât ihram namazı kılar. Birinci rekâtta; Sübhâneke, Besmele, Fâtiha'dan sonra Kâfirun suresi... ikinci rekâtta ise; Fâtiha'dan sonra İhlas suresi okumak sünnettir.
Namazdan sonra UMRE için şöyle niyet edilir:"Allahümme inni üridülumrate feyessirhü-li ve tekabbel-hü minni."
Türkçe'si: "Allahım! Ben Umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur."

Sonra üç kere TELBİYE getirilir:"Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde, ven-ni'mete leke vel-mülk: la şerikelek."
Türkçe’si: "Buyur Allah'ım buyur! Fermanına uyup geldim. (Üç Kere) Senin hiçbir ortağın yoktur. Şüphesiz; hamd, nimet ve mülk sana aittir. Senin hiçbir ortağın yoktur."
KABE‘ Yİ TAVAF
Kâbe'yi tavafa Hacer-i Esved'ten veya onun hizasına çizilmiş çizgiden başlanır. Buraya gelince, üzerindeki ihramın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip, sağ kol ve omuzunu açarak IZDIBA.. Koşar adımlarla çalımlı yürüyerek REMEL yapar:
Bunu da yalnız erkekler, ilk üç şavtta yapar.

Tavaf’a şöyle niyet edilir:"Allahümme inni tavâfe beytike'l harâmi feyessirhü'li ve tekabbelhüminni seb'âte eşvâdın tavafel umrate lillahi teâlâ azze ve celle."
Türkçe’si: "Allahım! Ben yedi savt Umre tavafı yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur. Aziz ve Celil olan Allahü Teâlâ için.“

Tavafın ilk üç şavtında; "REMEL" yapılır. Yani hızlı adımlarla çalımlı bir şekilde koşulur (Bunu kadınlar yapmazlar). Tavaf yerinin kalabalık olmasından dolayı yapılamaz veya unutulursa bir şey lazım gelmez.
Tavafa; ellerin içi Hacer-i Esved'e çevrilerek kaldırılır ve:"Bismillâhi Allahü Ekber ve lillahil hamd" diyerek istilâm edilerek başlanır. Tavaf sırasında, başkalarına eziyet etmeden Hacer-i Esved öpülür. Öpmek sünnet, izdiham haramdır. Öpmek mümkün olmazsa eller sürülür ve el öpülür; mümkün değilse, geriden istilam edilerek tavafa başlanır.

Hacer-i Esved'i istilâmda okunan dua:

"Sübhanallahi ve'l-hamdülillahi vela ilahe illallihü vallahü ekber vela havle velâ kuvvete illa billahi'l aliyyi'l-azıym. Ve's-salâtü ve's-selâmü alâ Rasülillahi sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme imanen bike ve tasdikan bi-kitâbike ve vefâ'en bi andike vettibâen sünneti nebiyyike ve habibike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme inni es'elüke'l afve ve'l âfiyete ve'l muâ'fete ed-dâimete fiddini ve'd-dünya ve'l-âhırati ve'l-fevze bil-cenneti ve'n-necate minen-nari."Türkçe’si: "Şam yüce Allah'ı tesbih ve tenzih ederim. O bütün noksan sıfatlardan uzaktır. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur, Allah en büyüktür. Emirlerine uyup yasaklarından sakınmak için gereken güç ve kuvvet ancak Allah'tandır. Salat ve selam Allah'ın Resulü Hazret-i Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem üzerine olsun. Allahım! Sana iman ederek, kitabını tasdik ederek, sana verdiğim söz ve ande bağlı kalarak ve sevgili Peygamber'in Hazret-i Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellemin sünnetine uyarak bu ibadeti yapıyorum."

Kâbe sola alınarak yarım daire şeklindeki Hatim'in dışından Kâbe dolaşılarak tavaf yapılır. Her şavtta, Rükn-ü Yemâni ve Hacer-i Esved'in yanlarından geçerken istilam edip selâmlar.
Hacer-i Esved'ten başlayıp yine Hacer-i Esved'e gelmeye bir şavt denir. Böylece Kabe'nin etrafıda yedi şavt dönülerek bir tavaf yapılmış olur. Her şavtın kendine mahsus duası vardır:
Bu duaları okuyamayanlar:"Sübhanallahi vel-hamdülillahi velâ ilahe illallahü vallahü ekber, vela havle velâ kuvvete illa billahil aliyyil-azim."
Bunu da bilmeyenler; tevhid, salâvat-ı şerife gibi dualar okuyarak tavaf yaparlar.

1- Birinci şavt duası:
"Allahümme inneke deavte i'badeke ilâ beytike'l-harâmi ve kad ci'tü tâliben merzâtike ve ente menente aleyye bi zalike fağfirli ve'r-hamni ve afini va'fü anni inneke alâ külli şey'in kadir. Allahümme inni abdüke ve zâirüke ve li külli zâirin hakkun alâ mezurin ve ente hayru mezurin fe es'elüke en tağfirali ve terhameni ve tefükke rakabeti mine'n-nar. Allahümme inni es'elüke'l-afve vel ı'ffete vel afiyete vel muafete eddâimete fiddini ve'd-dünya ve'l-ahirati ve'l-feyze bi'l-cenneti ve'n-necâte mine'n-nâr."Türkçe’si: "Allahım! Sen kullarını hürmetli Beyt'in Kabe'yi ziyarete çağırdın; bana da bunu Sen ihsan ettin ve işte ben, hoşnutluğunu kazanmak için geldim. O halde beni bağışla merhamet et, âfiyet ver, günahlarımı bağışla; çünkü senin her şeye gücün yeter. Allahım! Ben Senin kulun ve ziyaretçinim. Her ziyaretçinin ziyaret edilen üzerinde hakkı vardır; Sen ise ziyaret edilenlerin: en hayırlısısın. O halde senden günahlarımı bağışlamanı ve bana acımanı ve beni cehennem ateşinden âzad etmeni niyaz ediyorum. Allahım! Senden af, iffet, sağlık ve âfiyet, din, dünya ve âhiret işlerimde devamlı lütuf ve yardımınla cennetini kazanmayı, cehennemden ise kurtulmayı niyaz ediyorum.
Her dönüşte (şavtta) RÜKN-Ü YEMANİ'de yine eller kaldırılıp; "Bismillahi Allahü ekber velillahil hamd" diyerek, işaretle selâmlanır.

Umre Fiyatı

Rükn-ü Yemâni ile Hacerü'l Esved arasına gelindiği zaman;

" Rabbenâ âtinâ fid-dünya haseneten vefil-ahirati haseneten vekına azabennâr ve edhılnel cennete meal ebrar yâ Azizü yâ Ğaffâr bi rahmetike yâ Erhamerrahimin yâ Rabbel âlemin. ""Ey Rabbimiz! Bize dünyada da âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Seçilmiş dostlarınla beraber cennetine dahil eyle. Ey Alemlerin Rabbi olan aziz ve çok bağışlayıcı Allah'ım; günahlarımızı bağışla!" duâsı okonur.

2- ikinci şavt duası:
Elleri Hacerü'l Esved'e karşı;
"Bismillâhi Allahü Ekber velillahil hamd" der ve duâyı okur:
"Allahümme inne hâzel beyte beytüke ve'l-harame haramüke ve'l-emne emnüke ve'l-abde abdüke ve ene ab-düke ve'bnü abdike ve hâzâ makâmü'l-â'izi bike minennâr.“ Fe-harrim lühumenâ vebeşeratenâ alen-nâri. Allahümme habbib ileynel-imâne ve-zeyyin'hü fi kulubina ve kerrih ileyne'l-küfra ve'l-füsuka ve'l-ısyâne vec'alnâ miner-râşidin. Allahümme kıni azâbeke yevme teb'asü ıbâdeke Allahümmerzuk-ni'l-cennete bi ğayri hısâb."Türkçe’si: "Allahım! ibadet için yönelinen bu Kâbe senin Beytin'dir. Saygı gösterilmesini buyarduğun bu kutsal belde Senin Haremin'dir. Buradaki emniyet ve güven senin sağladığın emniyettir. Kul Senin kulundur. Ben de Senin kulunum ve kullarından birinin çocuğuyum. Pek çok günah ve kötü amellerle huzuruna geldim. Burası da, cehennem ateşinden sana sığınanların makamıdır. Öyle ise, etlerimizi ve tenlerimizi ateşten koru; bize cehennem ateşini haram kıl Allahım! Allahım! Bize imânı sevdir.. kalplerimizi onun nuruyla süsle.. küfrü, yoldan sapmayı ve isyanı bize kötü göster ve bizi doğru yolda bulunanlardan eyle. Allahım! Kullarını tekrar dirilteceğin kıyâmet günü azabından beni koru; hesaba çekilmeden cennete girmeyi bana nasip eyle.“
RÜKN-Ü YEMÂNİ'de "Bis-millâhi Allahü ekber ve lillâhil-hamd" der ve istilâm eder.
" Rabbenâ âtinâ fid-dünya haseneten vefil-âhirati haseneten vekınâ azaben-nâr ve edhılnel-cennete meal ebrâr yâ Aziz-ü yâ Ğaffar yâ Erha-merrâhimin. " duâsını okur.

3- Üçüncü şavt duâsı:
Elleri Hacer-ü'l Esved'e karşı; "Bismillâhi Allahü Ekber velillâhil hamd" der ve duayı okur: "Allahümme inni euzü-bike mineş-şekki veş-şirki veş-şikâkı ven-nifâkı ve sui'l ahlâkı ve sui'l-manzari ve'l münkalebi fil mâli ve'l-ehli ve'l-veledi. Allahümme inni es'elüke rızâke ve'l-cennete ve-euzü-bike min sehadıke ven-nâri Allahümme inni euzübike min fitneti'l-kabri ve e'uzübike min fitneti'l-mahyâ ve'l-memât."Türkçesi: "Allahım! Senin varlığın hakkında şüpheye düşmekten, sana eş koşmaktan, hainlikten, iki yüzlülükten, kötü ahlaktan, çirkin bir görünüme düşmekten; malıma, aileme ve çocuklarıma kötü bir dönüşle dönmekten Sana sığınırım. Allahım! Senden, hoşnutluğunu kazanmayı ve cennetini isterim; gazabından ve cehennem ateşinden Sana sığınırım. Allahım! Kabir azabından, Mesih-i Deccal'in; hayatın ve ölümün fitnelerinden de Sana sığınırım." Allahım! Senden; seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve beni senin sevgi ve muhabbetine ulaştıracak amelleri dilerim. Allahım! Kalbimdeki sevgini; nefsimden, ailemden ve susuz kaldığım da buz gibi soğuk sudan daha sevimli ve üstün kıl. Ey kalpleri tasarrufunda bulunduran ve dilediği gibi çeviren Rabbim; kalbimi dinin üzere sabit ve daim kıl.
RÜKN-ÜYEMÂNİ'de "Bis-millâhi Allahü Ekber velil-lâhil hamd" der. "Rabbenâ âtinâ fid-dünya haseneten vefil-âhirati haseneten vekınâ azabennâr ve edhılnel cennete meal ebrar yâ Azizü yâ Ğaffâr bi rahmetike yâ Erhamerrâhimin."
Türkçe’si: "Ey Rabbimiz! Bize dünyada da âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azâbından koru. Seçilmiş dostlarınla beraber cennetine dahil eyle. Ey Âlemlerin Rabbi olan Aziz ve çok bağışlayıcı Allahım; günahlarımızı bağışla!" duâsı okunur.

4- Dördüncü şavt duâsı:
Elleri Hacerü'l Esved'e karşı; "Bismillâhi Allahü Ekber velillâhil hamd" der ve duâyı okur; "Allahümmec'al-hü haccen mebrûran ve sa'yen meşkûran ve zenben mağfûran ve amelen sâlihan makbûlen ve-ticâraten len'tebûr. Yâ âlime mâ fis-sudûri ehrıcni ya Allahü minez-zulumâti ilen-nûr. Allahümme inni es'elüke mûcibâti rahmetike ve azaime mağfiratike ve's-selâmete min külli ismin ve'l ğanimete min külli birrin ve'l-fevze bil-cenneti ven-necâte minen-nâri. Rabbi kanni'ni bimâ ra-zakteni ve bârikli fimâ a'dayteni vahlif aleyye külli ğâibetin'li minke bihayrin.“Türkçesi:
"Allahım! Haccımı makbul haclardan, senin yolundaki gayretlerimi şükre değer gayretlerden, günahlarımı yarlığanmış günahlardan, işlerimi kabul gören iyi işlerden ve ticaretimi daima kazançlı ticaretlerden eyle. Ey kalplerde olanları bilen Rabbim! Beni, bilgisizliğin karanlığından, imânın ve ilmin aydınlığına çıkar. Allahım! Senden rahmetini gerektirecek davranışları, mağfiretini kazandıracak gayretleri, her türlü günah ve kötülüklerden kurtulmayı, bütün iyilikleri elde etmeyi, cennetine nailiyeti, cehennem ateşinden kurtulmayı dilerim. Rabbim! Rızık ettiğin şeylerden beni kanaat ettir; bana ihsan ettiğin şeyleri hakkımda hayırlı ve bereketli kıl. Benim bilmediğim ve senden gelecek her hayrı bana lütfeyle. Rabbim beni tek başıma bırakma, Sen varislerin en hayırlısısın.“
RÜKN-Ü YEMANİ'de "Bismillâhi Allahü Ekber velillâhil hamd" der ve; "Rabbenâ 'atina fid-dünya haseneten vefil-'âhirati haseneten vekına azabennar ve edhılnel cennete meal ebrar ya Azizü Gaffar bi rahmetike yâ Erhamer-rahimin." duâsı okunur.

Sayfa 22
 
 
 
 KURUMSAL UMRE HAC ALTERNATİF TURLAR GALERİLER OTELLER İLETİŞİM 
 
  Hakkımızda
 Görevlilerimiz
 İş Ortaklarımız
 Ekibimiz
 Sertifikalarımız
 İnsan Kaynakları
 Duyurular & Haberler
  Umre Turları
 Ramazan Umresi
 Kudüs Bağlantılı Umre
 Umre Yolcu Sözleşmesi
 Umre Rehberi
 Umre Nasıl Yapılır?
 Vize Evrakları
 Örnek Umre Programı
  Hac Programları
 Hac Nedir?
 Hac Nasıl Yapılır?
  Kudüs Turu
 Bosna Turu
 Endülüs Turu

YURTİÇİ TURLAR

     Karadeniz Turları
     Gap Turları
     Çanakkale Turu
     Kapadokya Turu
  Online Kataloglar
 Broşürler
 Fotoğraflar
 Videolar
  Mekke Otelleri
 Medine Otelleri
 Kudüs Otelleri
 İslami Oteller
 Yurtiçi Oteller
  Merkez
 Şubelerimiz
 Online Ödeme
 Hurma
 
 
 
 
          
Bütün hakları saklıdır. Copyright © 2016 Çiçek Turizm Gizlilik & Güvenlik